Informasjon om styret og samarbeidsutvalget i barnehagen 2022-2023

Trollskogen Barnehage er en foreldredrevet andelsbarnehage, og det er foreldre med barn i barnehagen som sitter i styret.

Noen av styrets arbeidsoppgaver: 

  • Ansvarlig for drift av barnehagen, herunder åpningstider m.m
  • Lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
  • Sørge for at andelslagets formål blir realisert.
  • Ansvar for barnehagens bemanning og økonomi, herunder budsjett og årsregnskap som blir lagt frem på årsmøtet
  • Fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, konsekvenser for manglende henting av barn, dugnadsinnsats og manglende oppholdsbetaling
  • Styret ansetter daglig leder og fastsetter stillingsinstruks.

 

Styrets medlemmer:

Styrets leder: Cristel Brurås-Leine 

kan kontaktes på mail: christel@bruras-leine.com

Styremedlem: Elise Marie Ihler 

Vara til styret: Malene Birkeland

Ansattrepresentant: Anne Mette Høgstad (pedagogisk leder på Askeladden).

kan kontaktes på mail: mettetroll@gmail.com

Styrer Gry Bergendahl deltar på alle møter 

 

Samarbeidsutvalget (SU) 

SU er et bindeledd mellom barnehagen og hjem, og sikrer foreldrenes medvirkning når det gjelder innhold og pedagogiske planer. 

Det velges to representanter fra foreldre og to fra de ansatte. SU godkjenner bl.a. årsplanen, har ansvar for arrangementer o.l.

Samarbeidutvalgets medlemmer: 

Jeanette Rudaa Fossum (mor til Iben på Veslefrikk og Willian på Askeladden)

kan kontaktes på mail: jeanetterfossum@gmail.com  

Thushani Nishantan Selvarajah (mor til Ranisha på Askeladden)

kan kontaktes på mail: s.2shani@hotmail.com

Ann-Kristin Sandvik (ped.leder på Revenka )

kan kontaktes på mail: annkristinsandvik@gmail.com  

Anne Mette Høgstad (pedagogisk leder på Askeladden)

kan kontaktes på mail: mettetroll@gmail.com