Informasjon om styret og samarbeidsutvalget i barnehagen 2019-2020

Trollskogen Barnehage er en foreldredrevet andelsbarnehage, og det er foreldre med barn i barnehagen som sitter i styret.

 

Noen av styrets arbeidsoppgaver: 

  • Lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.
  • Sørge for at andelslagets formål blir realisert.
  • Ansvar for barnehagens bemanning og økonomi, herunder budsjett og årsregnskap som blir lagt frem på årsmøtet
  • Fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, konsekvenser for manglende henting av barn ,dugnadsinnsats og manglende oppholdsbetaling
  • Styret ansetter daglig leder og fastsetter stillingsinstruks.

 

Styrets medlemmer:

Styrets leder: Linda Schjenken (mor til Millie på Askeladden)

Kan kontaktes på mail: schjenken@hotmail.com

 Stine Lieng (mor til Calvin på Askeladden og Devin på Trollungene)

kan kontaktes på stine.lieng@gmail.com

 

Ansattrepresentant: Anne Mette Høgstad (Pedagogisk leder på Askeladden).

Kan kontaktes på mail: mettetroll@gmail.com

 Styrer Gry Bergendahl deltar på alle møter

 

SAMARBEIDSUTVALGET

Su er et bindeledd  mellom barnehagen og hjem og sikrer foreldrenes medvirkning.

det velges 2 representanter fra foreldre og 2 fra de ansatte. Su godkjenner bl.a Årsplanen

Samarbeidsutvalgets leder er Rubeena Shah(forelder)og kan kontaktes på tlf 46415226